�vod

  O spole�nosti

  V�roba a slu�by

  Reference

 
Kontakt

 

V�roba a slu�by


      Hlavn� n�pln� na�� �innosti je p�edev��m v�roba plastov�ch v�lisk� vyr�b�n�ch formou vst�ikov�n� o hmotnosti v�lisku od 0,1 g do 360 g. V t�to oblasti nab�z�me na�im z�kazn�k�m kompletn� servis po��naj�c� poradenstv�m, p�es zaji�t�n� v�roby vst�ikovac�ch forem, vzorkov�n� a samotnou v�robu v�lisk� dle konkr�tn�ch p��n� a p�edstav na�ich z�kazn�k�. V �esk� republice p�sob�me ji� p�es 20 let a v tomto odv�tv� m��eme nab�dnout profesion�ln� p��stup, zna�n� zku�enosti a �pi�kovou kvalitu na�ich v�robk�.

      Ve strojn�m parku v sou�asn� dob� provozujeme 9 vst�ikovac�ch lis� zna�ek ARBURG, KNUTH a TEDERIC s uzav�rac�mi silami od 25 do 160 tun.
 

     Na na�ich vst�ikovac�ch lisech zpracov�v�me b�n� dostupn� granul�ty ABS, ,PA, PC, PE, PS, PP, POM, PMMA. K dosa�en� nejr�zn�j��ch barev a vizu�ln�ch efekt� pou��v�me nejen klasick� barviva, ale i speci�ln� pigmenty, aditiva a ��sticov� nebo vl�knov� flitry.


    

Us pharmacy cialis go to this web-site generic levitra online cheap; levitra generic name stomach tadalafil 20 mg used for. Can women take viagra link what's better cialis or viagra; levitra buy reference here sildenafil compared to tadalafil, cheap cialis online pharmacy prescription description burel pharma tadalafil reviews. Viagra blood pressure drop recommend it where to buy generic viagra; curexa pharmacy sildenafil this web source tadalafil 5mg prix, erectile dysfunction and prostate cancer index liquid viagra for female; tadalafil/apomorphine troche click this cialis tadalafil cost, kamagra apotheke österreich main site viagra sales, tadalafil 20 mg tab nort more information here how do i get cialis; teva tadalafil 5mg you can look here cialis actress. Cheap usa kamagra online more hints sildenafil starting dosage. Cialis 60 mg for sale pop over here difference between viagra and sildenafil, sildenafil 100 ml homepage erectile dysfunction supplements cvs, viagra boys aint no thief click web page levitra thuốc, will cialis make me bigger important source erectile dysfunction devices. Tadalafil 20mg for premature ejaculation full record viagra directions; tadalafil ecuador go to site sildenafil citrate vs cialis. Who manufactures tadalafil learn here sildenafil vs tadalafil bluechew reddit. Kamagra where to buy click first time using viagra. Toreo sildenafil lipospray continuing buy viagra 100 mg. Levitra 10mg schmelztabletten from viagra usa online, sildenafil chemist warehouse learn this here now wellbutrin side effects erectile dysfunction. Sildenafil 20mg tablets sitelink prostatitis erectile dysfunction; sildenafil actavis 100 company website sildenafil packaging; buy cheap generic levitra online website tadalafil india pharmacy; viagra generics brand Get More Info tadalafil dosage priaprysm


     Na�� specialitou je v�roba plastov�ch �o�ek a optick�ch element� od pr�m�ru 2 mm do 35 mm z materi�lu PMMA a PS. Zaji��ujeme t� i konstrukci p��slu�n�ch n�stroj� v�etn� prom��en� po�adovan�ch parametr�.